Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0977970375
khoasinhktnn@hpu2.edu.vn

Typhonium phuocbinhense sp. nov. (Araceae: Areae), a new species from central Vietnam

Tiêu đề bài báo: Typhonium phuocbinhense sp. nov. (Araceae: Areae), a new species from central Vietnam.

Tác giả: Nguyen Van Du, Le Chi Toan, Quang Diep Dinh, Thi Van Anh Nguyen, Van Tien Tran and Thomas B. Croat

Chỉ số ảnh hưởng (IF): 0.931

Tên tạp chí: Nordic Journal of Botany

Năm xuất bản: 2022

Số xuất bản: e03601; Số trang: 1-5

Tóm tắt của bài báo: Typhonium kbangense is described as a new species from Vietnam. It is one of eleven species recently found in central and southern Vietnam. It belongs to the pedate
leaf blade group of species and is closest to T. bachmaense and T. dongnaiense, but is
differentiated from the two latter by having much longer sterile flowers, not dense as
in T. dongnaiense, and without being clavate apically as in T. bachmaense. A table of
morphological characters for the three species, the ecological characteristics, specifc
habitat and conservation status of the new species are estimated and provided.

Link bài báo: https://doi.org/10.1111/njb.03601Tags:


Bài viết khác

HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN

HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN

Nghiên cứu khoa học gắn liền với thực tế nhằm mục đích giúp cho người học có những bước trải nghiệm, cọ sát để

02/04/2024

0977970375